Solární a fotovoltaické
systémy :

Ing. Stanislav Janáč
tel: 732 686 279
janac.stanislav@krompl.cz

Nová zelená úsporám

Fotovoltaika - obecně i konkrétně
Princip fotovoltaického jevu !!!

Mrkneme se trošku do fyziky: fotony slunečního záření dopadající na přechod P-N svou energií vyrážejí z krystalické mřížky elektrony, které se stávají volnými a jsou zárodkem elektrického proudu. Je jisté, že ne všechny fotony uvolní elektrony. Princip je znám již dlouho, ovšem až při současném technologickém pokroku je možné získanou energii efektivně využít.
Fotovoltaický článek

Že FV jev funguje, potvrzují fotodiody - el. součástky s jedním P-N přechodem sloužící většinou k detekci světla. Jeden P-N přechod ale moc energie neuvolní, tisíce P-N přechodů už stojí za řeč. Každý jistě zná "takové ty staré ruské kalkulačky" - jako první obsahovaly solární články s několika stovkami fotodiod (P-N přechodů) a fungují dodnes. Správnou konstrukcí a pospojováním fotovoltaických článků vznikne fotovoltaický panel o výkonu cca 100 - 173 Wp/m2. Wp znamená špičkový výkon při ideálních podmínkách (světlo o intenzitě 1000 W/m2 dopadá kolmo na panel při teplotě 25°C). Množství získané energie záleží na těchto faktorech:

na technologii výroby FV panelů (účinnosti)
na intenzitě dopadajícího světla (lokalita)
na ploše, na kterou světlo dopadá (přímoúměrně)

Velikosti FV panelů jsou různé dle výrobců, obecně lze říci, že aby byla dobrá manipulovatelnost s panelem při instalaci systému, měla by být plocha panelu menší než 2 m2. Ještě jedna důležitá věc - všechny články či panely dodávají stejnosměrné veličiny, tedy stejnosměrné napětí, stejnosměrný proud ...

Fotovoltaická elektrárna

... je soubor menšího či většího počtu solárních panelů, střídače či střídačů, podpůrných a jistících prvků. Samozřejmě, že k elektrárně patří i konstrukční prvky a kabeláž. Solární elektrárny se liší především svým výkonem, jinak se většinou jedná o stejný princip - energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely se přemění ve střídačích na střídavé veličiny a poté je předána do domácí či rozvodné elektrické sítě o kmitočtu 50 Hz.

Sluneční elektrárnu můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly (nemusíte ji pak hlídat) nebo třeba na poli. Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto 3 základní způsoby:

ostrovní systém (bez připojení na elektrorozvodnou síť)
připojení na síť samostatnou přípojkou
připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu.

Každý způsob připojení má své plusy i mínusy. Ostrovní systém z ekonomického hlediska je zajímavý pouze tam, kde není možné využít elektrickou přípojku, proto se jím dále zabývat nebudeme.

Připojení na síť samostatnou přípojkou

Jedná se o způsob připojení vhodný spíše u větších instalací především všude tam, kde eletrárna je postavena pouze za účelem dodávky do rozvodné sítě. Výhoda této varianty je ve vyšší výkupní ceně za jednu dodanou kWh, ovšem je zde i jedna dosti podstatná nevýhoda (smytá větší velikostí elektrárny) a sice nutnost zřízení elektrické přípojky (v roce 2009 počítejme u RD s náklady cca 10 tisíc za připojení + 500 Kč za každý ampér na hlavním jističi, u FV farem to je trošku jinak ...)
Připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu

Tento způsob je vhodný především všude tam, kde v době výroby elektrické energie dovede výrobce (majitel, nájemce) vyrobenou energii současně alespoň z části spotřebovat. Výhoda je v úspoře za zřízení nové přípojky - výrobna energie se připojí do stávajícího rozvodu (u RD nebo chat kdekoli je přístupný třífázový rozvod). Nevýhodou je cca o korunu nižší výkupní cena za 1 kWh. Nevýhoda nižší výkupní ceny je ovšem velmi zajímavě kompenzována faktem, že v okamžiku, kdy výrobna elektřinu vyrábí, máte výkon výrobny k dispozici zcela zdarma - tedy když vyrábíte a současně spotřebováváte, tak spotřebovanou energii neplatíte svým běžným tarifem (např 3,- Kč za kWh), ale máte ji zcela zdarma. Nutno podotknout, že u systému zelených bonusů těžko docílíte abyste všechnu vyrobenou energii spotřebovali v případě, že máte malý stálý odběr. Pokud ale výkon elektrárny bude nižší, než Váš odběr, je způsob využití zeleného bonusu rozhodně zajímavější variantou než samostatné připojení.

Mnohého asi napadne, že když tu energii spotřebuji, tak jak vlastně na tom vydělám, když do sítě nic nedodám ? Fígl je v něčem jiném - distributor el. energie má zákonem danou povinnost uhradit každou vyrobenou kWh. Měření proto probíhá na dvou elektroměrech - jeden je těsně u zdroje (tedy střídače) a druhý je běžný elektroměr přípojky. No on zase není běžný, je to tzv. čtyřkvadrantní, který dovede počítat jak energii odběrným místem dodanou, tak spotřebovanou - netočí se tedy v žádném režimu "zpět".
Umístění fotovoltaických panelů

Na toto téma jdou na internetu mnohé diskuse a většinou je resumé takové, že za ideál je považován jižní směr s maximálním odklonem 10-15° na západ. Samozřejmě, že nesmí slunečnímu záření nic bránit v tom aby paprsky dopadaly na panely. Sklon panelů bývá udáván mezi 35-45° od vodorovné roviny. V případě stavby fotovoltaiky na rovné střeše nebo pozemku si poradíme s orientací snadno, pokud ale máte střechu odkloněnou od jihu o více něž 45° na východ či západ, stavbu raději nedoporučujeme. Určitě se na webu dočtete o dvou systémech uchycení panelů - statické a natáčecí systémy. Natáčecí mají vyšší výkon, ovšem mají poněkud vyšší pořizovací náklady, natáčecí mechanizmy jsou náchylné na mechanické poškození, potřebují pravidelnou údržbu. Z hlediska nulové údržby a nulových provozních nákladů ovšem vřele doporučujeme statické systémy, u kterých opravdu jen budete posílat faktury ...
Postup stavby fotovoltaické elektrárny

Uvádíme obecný postup, abyste věděli, co Vás zhruba čeká - uváděné informace jsou pro menší elektrárny (na RD, chaty), u větších je to trošku komplikovanější.

1. Kontaktujte nás - zadejte si poptávku abychom stanovili výkon a technické podmínky realizace Vaší elektrány - v poptávkovém formuláři máme napsány požadavky na informace co potřebujeme vědět abysme se mohli Vaší poptávkou zabývat (např. u šikmých střech nás zajímá i krytina, délka po spádnici, výška okapu nad zemí), jestli a kdy by FVE něco stínilo (nedoporučujeme), vzdálenost k místu připojení apod. Po poptávce následuje naše rámcová nabídka - nečekejte nic světoborného, důležitá je cena za instalaci na klíč nebo stavebnici a tu Vám samozřejmě sdělíme...
2. Požádejte ČEZ nebo EON (dle bydliště) o vyjádření k možnosti připojení výrobny - distribuční společnosti jsou povinny Vás připojit, ovšem mohou si klást podmínky. Žádost vyplníme společně (žádost je zdarma, povinnost odpovědět do 30 dnů) - Vy vyplníte osobní údaje, my technické. Ke stažení: Žádost o připojení k ČEZ, Dotazník výrobny ČEZ (příloha k žádosti, pro editaci si stáhněte a nainstalujte např. PDF XChange Viewer), Žádost o připojení k EON, Žádost o připojení k PRE (vše editovatelné PDF - stáhněte si nejnovější Acrobat Reader a vyplňte v PC).
2a. Chvíli si počkáte než dostanete stanovisko, mezitím řešte bod 3
3. Požádejte stavební úřad o územní souhlas, žádost Vám pomůžeme případně vyplnit. Pokud se jedná o systém na střeše, nemělo by být požadováno ani ohlášení ani stavební povolení (žádost zdarma, st. úřad se většinou do 10 dnů vyjádří, některý st. úřad může požadovat list vlastnictví a snímek katastrální mapy). Dokument ke stažení: OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU. Podle nejnovějších poznatků vyplývajících ze stavebního zákona v aktuálním znění není třeba tento bod absolvovat na RD, kde FVE bude na šikmé střeše ležet rovnoběžně se střechou.
4. Postavíme (nebo vy sami) elektrárnu.
5. Následuje elektrikářská revize části výrobny (náklady do 2000,- Kč nebo v ceně na klíč).
6. Pokud jste měli nebo máte živnostenský list, nechte si udělat ověřenou kopii. (náklady do 100,- Kč). je to doklad pro Energetický regulační úřad, pro přiložení k žádosti o licenci.
7. Zažádáte o licenci (kolek 1000,- Kč, doklady pomůžeme vyplnit), po jejím udělení se automaticky stáváte podnikajícím subjektem (pokud tedy ještě nejste). Pro podání žádosti na ERU je třeba vyplnit a doložit (aktualizováno 30.7.2012):
formulář A1 Žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby
výpis z rejstříku trestů žadatele ne starší 6 měsíců, originál nebo ověřená kopie, nebo vyplněný formulář s údaji k žádosti o výpis RT
formulář Seznam jednotlivých provozoven pro skupinu 11 – výroba elektřiny – není vyplněné katastrální území a parcelní číslo umístění provozovny
katastrální mapa ve vhodném měřítku se zákresem umístění provozovny
majetkový vztah k výrobně elektřiny – výpis z katastru nemovitostí (klasický z katastrálního úřadu), smlouva o dílo + originál nebo úředně ověřená kopie předávacího protokolu + originál prohlášení zhotovitele díla, že dílo podle smlouvy o dílo je ve Vašem vlastnictví,
pokud není žadatel vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti, na které se FVE nachází, pak je potřeba originál Dohody o užívání stavební části výrobny elektřiny
Pokud je žadatel spoluvlastníkem nemovitosti, na které se FVE nachází, tak originál Souhlasu spoluvlastníka stavební části výrobny elektřiny
Pokud je FVE umístěno na rozestavěné budově, pak kolaudační rozhodnutí nebo povolení k předčasnému užívání stavby
revizní zpráva elektrického zařízení (originál nebo úředně ověřená kopie)
8. Uzavřete smlouvu s distribuční elektrárenskou společností na dodávku energie (smlouva zdarma, podepsaná se navrátí do 30 dnů). Formuláře pro ČEZ: Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (nn, vn, vvn), Žádost - Žádost o uzavření smlouvy o podpoře výroby elektřiny. U EONu je smlouva řešena s konkrétní osobou uvedenou na stanovisku k žádosti o připojení...
Pro ČEZ je třeba přiložit například toto:
Revizní zprávu FVE, přípojky (zajišťujeme u systémů na klíč)
Jednopólové schéma od zdroje po předávací místo včetně nastavení ochran a obchodního měření (dodáme)
Protokol o nastavení síťových ochran (dostanete od nás k revizi)
Cejch elektroměru pro odečet Zelených bonusů
Místní provozní předpis (zajistíme)
Stanovisko k Vaší žádosti o připojení (to Vám ČEZ poslal před začátkem stavby)
Kopii licence
Doklad o uhrazení připojovacího poplatku (pokud nějaký je)
9. Pravidelně posílejte faktury za vyrobenou energii. Pokud budete na tomto serveru zaregistrováni, budete moci generovat faktury naším ON-LINE systémem.

Legislativa

Cenové rozhodnutí ERÚ č.4/2012 - řeší ceny pro rok 2013 (cenové rozhodnutí je součástí energetického věstníku na stránce 9)
Cenové rozhodnutí ERÚ č.7/2011 - řeší ceny pro rok 2012
Cenové rozhodnutí ERÚ č.2/2010 - řeší ceny pro rok 2011
Cenové rozhodnutí ERÚ č.5/2009 - řeší ceny pro rok 2010
Cenové rozhodnutí ERÚ č.8/2008 - řeší ceny pro rok 2009
Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon)
Vyhláška č.426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Vyhláška č.363/2007, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Vyhláška č.475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Vyhláška č.364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č.475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

  • O společnosti
  • Aktuality
  • Napište nám
  • Fotogalerie
  • Naši partneři